KAMERALNE
STUDIO JOGI

REGULAMIN STUDIA JOGI SYLWII RUTKOWSKIEJ

REGULAMIN Studia Jogi Sylwii Rutkowskiej

Poniższy regulamin określa zasady udziału w zajęciach jogi i innych zajęciach pozaszkolnych prowdzonych przed Studio Jogi Sylwia Rutkowska zawnej dalej KSJ (skró od Kamerlane Studio JOgi) , zlokalizowanego w Gdańsku, 80-172, przy ulicy Morenowa 26a, NIP 5832597614

Regulamin uczestnictwa w zajęciach jogi i innych zajęciach w KSJ.

 • Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez KSJ jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją poniższego Regulaminu.

 • Regulamin jest wiążący dla uczestników zajęć, niezależnie od tego, czy faktycznie zapoznali się oni z jego postanowieniami.

 • Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przesłana kursantom drogą mailową, a zmieniony Regulamin zostanie umieszczony w recepcji i na stronie internetowej studia.

 • Osoba biorąca udział, uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność, tym samym zrzekając się roszczeń w stosunku do studia, z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub pogorszenia stanu zdrowia.

 • Kursant ma obowiązek we własnym zakresie skontrolować swój stan zdrowia i dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach.

 • W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami zajęć po konsultacji z prowadzącym i za pisemną zgodą rodziców.

 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje osób uczęszczających na zajęcia powstałe na terenie Studia.

 • Studio nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Studia oraz osób działających z ramienia Studia.

Każdy uczestnik zajęć w SJ zobowiązany jest do:

 • Zapoznania się z regulaminem KSJ i przestrzegania go.

 • Zachowania czystości w sali ćwiczeń i w szatni. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny.

 • Do ćwiczeń nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, trzy godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu, po saunie.

 • Ćwiczy się boso. ( w skarpetach na swoją odpowiedzialność)

 • Zawsze należy poinformować nauczyciela o problemach zdrowotnych przed zajęciami.

 • Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje należy zgłaszać przed zajęciami. W przypadkach poważnych i przewlekłych zalecane są konsultacje lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń! W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań. 

 • Panie ciężarne bezwzględnie muszą poinformować nauczyciela, mają oddzielne ćwiczenia. (W zajęciach grupy dla pań w ciąży mogą uczestniczyć osoby od 14. tygodnia ciąży, których ciąża przebiega bez powikłań – po konsultacji z lekarzem, muszą przynieść zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań).Jeśli nie ma obecnie grupy dla Pań cieżarnych, mogą być Panie odesłane do danego nauczyciela i grupy jeśłi jest nauczyciel kompetentny by porpowadzić taką praktykę lub można umówić się na zajęcia prywatne)

 • Panie w trakcie menstruacji winny poinformować nauczyciela, nie wszystkie ćwiczenia są wskazane dla nich.

 • Przestrzegania poleceń instruktora.

 • Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie, należy o tym poinformować prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć nie powinno odczuwać się napięcia w oczach, uszach ani w mięśniach twarzy.

 • Uczestnicy są świadomi swojego stanu zdrowia i ćwiczą na własną odpowiedzialność.

 • Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody osoby prowadzącej. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.

 • Na zajęcia nie spóźniamy się i nie wychodzimy wcześniej z zajęć. Należy być punktualnym.

 • Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.

 • Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

 • Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.

 • Uczestnicy korzystają z usług KSJ na własną odpowiedzialność.

 • KSJ nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni. 


Regulamin płatności i uczestnictwa na zajęcia grupowe:

 • Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia karnetu.

 • Aby uczestniczyć w zajęciach należy dokonać rezerwacji miejsca.

 • Rezerwacji na zajęcia należy dokonać najpóźniej na 6 h przed zajęciami, a w przypadku zajęć porannych do godziny 21:00 dnia poprzedniego.

 • Anulowania rezerwacji można dokonać najpóźniej na 6 h przed rozpoczęciem zajęć. W przeciwnym wypadku rezerwacja przepada i odliczane jest jedno wejście z karnetu lub dla osób nieposiadających krnetu obowiązuje opłata w kwocie 25pln przy kolejnej wizycie.

 • Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. Liczba dostępnych miejsc na daną grupę jest widoczna dla kursanta w systemie rezerwacji zajęć. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają osoby, które dokonały rezerwacji.

 • Płatności za wejście jednorazowe bądź wybrany karnet można dokonać gotówką w Recepcji Studia.

 • Uczestnicy w ramach karnetu mogą brać udział w różnych zajęciach z rożnymi nauczycielami pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca w danej grupie.

 • Niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi pieniędzy.

 • Aktualnie obowiązujący Cennik jest opublikowany w formie papierowej w siedzibie Recepcji Studia, w formie elektronicznej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych prowadzonych przez Studio. Studio zastrzega sobie prawo do zmian w Cenniku. Zmiany będą opublikowane w formie papierowej w siedzibie recepcji Studia oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych prowadzonych przez Studio.

 • Reklamacje płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: kameralnajoga@gmail.com

 • Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy KSJ, do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.

 • Płatności dokonuje się po lub przed zajęciami u nauczycieli.

 • Honorujemy karty: Multisport Plus, Ok System, FitProfit na jednorazowe wejście dziennie. (zasada poniżej dotyczy również posiadaczy kart)

 • Nieodwołanie obecności z 6 godzinnym wyprzedzeniem powoduje uznanie wejścia jako odbyte, obowiązuje za nie opłata na konto lub przy kolejnej wizycie, 25pln lub jedno wejście z karnetu.

 • KSJ honoruje kartę partnerską FitProfit , Multisport Plus oraz System OK System. Posiadaczy tych programów obowiązują takie same warunki jak osób korzystjących z karnetów. Dopuszczone jest dziennie jednorazowe wejście na kartę.

 • Okazując karty FitProfit i Mulitsport oraz korzystając z OK System w KSJ należy każdorazowo okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Zajęcia Prywatne: (obowiązuje odmienny cennik, prosimy kontaktować się bezpośrednio drogą mailową w sprawie stawek i zapisów)

 • Zapisy i rezygnacja z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Zajęcia nie odwołane z 24 godzinnym wyprzedzeniem uznaje się jako odbyte i obowiązuje za nie pełna płatność.

 

PolitykaPrywatności

 • KSJ korzysta z systemu rezerwacji Fitssey, przez który Kursant może się zarejestrować i dokonać rezerwacji zajęć.

 • Rejestrując swoje konto w systemie Fitssey, Kursant podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 • Za bezpieczeństwo danych odpowiada system Fitssey, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (RODO); ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1402 ze zm.)

 • Studio kontaktuje się z Kursantami drogą mailową lub telefoniczną w celach związanych z organizacją zajęć.

 • Dostęp do danych osobowych ma właściciel studia.

 • Administratorem danych osobowych jest Sylwia Rutkowska. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

 • Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z systemu rezerwacji Fitssey (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

 1.